O nama

Srpsko udružnje za proučavanje gojaznosti

Srpska asocijacija za proučavanje gojaznosti (SASO)  osnovana je 10. oktobra 2006. godine nakon raspada bivše Jugoslavije. Na Generalnoj skupštini  izabran je novi predsednik, prof. dr Dragan Micić (Beograd) i tri podpredsednika: prof. dr Jagoda Jorga (Beograd), prof. dr Slobodan Antić (Niš) i prof. dr Tatjana Ivković Lazar (Novi Sad). Sekretar organizacije SASO je doc. dr Mirjana Šumarac (Beograd), a blagajnik dr Milena Velojić (Niš).

SASO je dobrovoljna, nepolitička asocijacija građana sa zajedničkim ciljevima u vezi sa proučavanjem gojaznosti i poboljšanjem prevencije i lečenja gojaznosti, a posebno ima za cilj da promoviše i podrži istraživanja u vezi sa gojaznošću – uzroke, prevenciju i lečenje; da  poboljša protok saznanja o gojaznosti i njihovu primenu; da  olakša kontakt između pojedinaca koji su zainteresovani za problem gojaznosti i održanje telesne težine i organizacije; da aktivno učestvuju u primeni mera za suzbijanje gojaznosti.

Asocijacija organizuje dva godišnja sastanka, šalje informacije članovima SASO i medijima, objavljuje relevantne informacije, žurnale i knjige, koordinira i učestvuje na sastancima bitnim za gojaznost, učestvuje u odabiru najboljih studija o gojaznosti, daje priznanja mladim istraživačima i podržava njihovo učešće na međunarodnim sastancima, pomaže osnivanje i rad organizacija koje rade na suzbijanju gojaznosti u Srbiji. Prvi radni sastanak je planiran za 21. februar pod nazivom „Pozicija Srbije u svetlu Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu u suzbijanju gojaznosti“ sa sedam različitih tema.